Zasady i Warunki

Wszelka sprzedaż towarów w Internecie odbywa się na podstawie poniższych Warunków. Firmy chcące kupić towary (Kupujący) powinny je uważnie przeczytać, aby upewnić się, że Warunki są akceptowalne. W szczególności uwagę Kupującego zwracają postanowienia punktu 13 (Ograniczenie odpowiedzialności). Niniejsze warunki nie mają na celu wpływania na żadne prawa przysługujące konsumentom.
 1. Bezpośredni kontakt z firmą Catering Hardware
1.1 Dane e-mailowe i telefoniczne. Aby się z nami skontaktować, zadzwoń do naszego zespołu obsługi klienta pod numer 01295 680878 lub wyślij e-mail na adres sales@cateringhardwaredirect.co.uk . Sposób powiadamiania nas o wszelkich sprawach wynikających z Umowy został określony w punkcie 17.2.
 1. Nasza umowa z Kupującym
2.1 Kupujący. Kupujący to osoba, firma lub firma, która kupuje Towary w celu sprzedaży na stronie internetowej www.cateringhardwaredirect.co.uk .
2.2 Nasza umowa. Niniejszy regulamin ( Warunki ) ma zastosowanie do zamówienia Kupującego i dostawy przez nas towaru Kupującemu ( Umowa ). Żadne inne warunki nie są implikowane przez handel, zwyczaje, praktykę lub sposób postępowania.
2.3 Całość umowy. Umowa jest całością umowy pomiędzy nami a Kupującym w zakresie jej przedmiotu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Kupujący nie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy, oświadczeniu, zapewnieniu lub rękojmi, które nie są określone w Umowie.
2.4 Język. Niniejsze Warunki i Umowa zostały sporządzone wyłącznie w języku angielskim.
2.5 Kopia Kupującego. Kupujący powinien wydrukować kopię niniejszych Warunków lub zapisać je na komputerze Kupującego do wykorzystania w przyszłości.
 1. Złożenie zamówienia i jego akceptacja
3.1 Złożenie zamówienia Kupującego. Aby złożyć zamówienie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Każde zamówienie stanowi ofertę Kupującego zakupu towaru określonego w zamówieniu ( Towary ) z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.
3.2 Korygowanie błędów wejściowych. Nasz proces składania zamówienia pozwala Kupującemu sprawdzić i poprawić wszelkie błędy przed złożeniem nam zamówienia. Proszę dokładnie sprawdzić zamówienie przed jego potwierdzeniem. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zamówienie Kupującego oraz wszelkie specyfikacje przedłożone przez Kupującego są kompletne i dokładne.
3.3 Otrzymanie zamówienia Kupującego drogą e-mailową. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kupujący otrzyma od nas wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie, jednak należy pamiętać, że nie oznacza to, że zamówienie Kupującego zostało przyjęte. Przyjęcie przez nas zamówienia Kupującego nastąpi w sposób opisany w punkcie 3.4.
3.4 Przyjęcie zamówienia Kupującego. Nasza akceptacja zamówienia Kupującego ma miejsce w momencie wysłania do Kupującego wiadomości e-mail z prośbą o jego akceptację i powiadomieniem Kupującego o przyjęciu zamówienia, w którym to momencie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a nami.
3.5 Jeżeli nie możemy przyjąć zamówienia Kupującego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli dostarczyć Kupującemu Towaru, poinformujemy Kupującego o tym fakcie e-mailem i zamówienie Kupującego nie będzie realizowane. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Towar, zwrócimy Kupującemu pełną kwotę, łącznie z pobranymi kosztami dostawy, tak szybko, jak to możliwe.
 1. Nasze towary
4.1 Zdjęcia Towarów na naszej stronie służą wyłącznie celom poglądowym. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były wiernie odwzorowane, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na komputerze Kupującego dokładnie odzwierciedla kolor Towaru. Kolor Towarów Kupującego może nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach.
4.2 Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zachować jak największą dokładność, wszystkie rozmiary, wagi, pojemności, wymiary i pomiary wskazane na naszej stronie mają tolerancję 4%.
4.3 Opakowanie Towarów Kupującego może różnić się od pokazanego na zdjęciach na naszej stronie.
4.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji Towaru lub wymiany towaru na inny, jeżeli:
(a) wymagane na mocy wszelkich mających zastosowanie wymogów ustawowych lub regulacyjnych; Lub
(b) jeżeli producent Towaru:
(i) podejmuje jakiekolwiek kroki lub działania w związku z objęciem zarządu, tymczasową likwidacją lub jakimkolwiek układem lub układem z wierzycielami (innymi niż związane z restrukturyzacją wypłacalną), likwidacją (dobrowolnie lub na mocy postanowienia sądu, chyba że w celu restrukturyzacji wypłacalnej), wyznaczenie syndyka dla któregokolwiek z jej aktywów lub zaprzestanie prowadzenia działalności lub, jeżeli dany krok lub działanie zostało podjęte w innej jurysdykcji, w związku z jakąkolwiek analogiczną procedurą w odpowiedniej jurysdykcji; Lub
(ii) zawiesza lub grozi zawieszeniem, zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności.
Niniejsza klauzula 4.4 nie ma wpływu na prawa Kupującego w związku z anulowaniem, zwrotem i zwrotem kosztów wymienione poniżej.
 1. Prawo do anulowania, zwrotu i zwrotu pieniędzy

5.1 Kupujący może odstąpić od Umowy i otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli Kupujący powiadomi nas w sposób określony w punkcie 5.3 w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy.
5.2 Jednakże to prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku:
(a) wszelkie Towary zmodyfikowane lub wyprodukowane według specyfikacji Kupującego; Lub
(b) Towary, które po dostarczeniu zostają zmieszane nierozłącznie z innymi rzeczami.
5.3 Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi nas o tym powiadomić. Kupujący może wydrukować i wypełnić formularz anulowania znajdujący się poniżej lub w naszej Polityce zwrotów na naszej stronie internetowej. Jeśli Kupujący skorzysta z tej metody, wyślemy Kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania anulowania przez Kupującego. Kupujący może również wysłać do nas e-mail na adres sales@cateringhardwaredirect.co.uk lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta telefonicznie pod numerem 01295 680878 lub pocztą na adres Catering Hardware Direct, Burland House, Oxhill, Warwick, UK, CV35 0RD. Jeśli Kupujący wysyła do nas e-mail lub pisze, prosimy o dołączenie szczegółów zamówienia Kupującego, abyśmy mogli je zidentyfikować.
5.4 Zwrot Towaru po zakończeniu Umowy .
(a) Towar należy zwrócić do nas w ciągu 14 dni. Jeżeli Towary zostały dostarczone Kupującemu, a Kupujący zdecyduje się odstąpić od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić nam je w oryginalnym stanie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący nas o tym powiadomił że Kupujący chce odstąpić od Umowy. Kupujący może odesłać Towar na adres Catering Hardware Direct, Burland House, Oxhill, Warwick, UK, CV35 0RD. Jeżeli zgodziliśmy się na odbiór Towaru od Kupującego, Towar odbierzemy spod adresu, na który został dostarczony. Skontaktujemy się z Kupującym w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru.
(b) Towar ma zostać zwrócony w oryginalnym stanie. Oznacza to, że zachowano wszystkie oryginalne opakowania i metki, a Towar jest nieużywany i nieuszkodzony. Możemy pomniejszyć zwrot ceny (z wyłączeniem kosztów dostawy) przez Kupującego, aby uwzględnić zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli zostało ono spowodowane obchodzeniem się z nim przez Kupującego w sposób niedozwolony w sklepie. Jeżeli zwrócimy Kupującemu zapłaconą cenę, zanim będziemy mogli sprawdzić Towary, a później odkryjemy, że Kupujący obchodził się z nim w sposób niedopuszczalny, Kupujący ma obowiązek zapłacić nam odpowiednią kwotę.
(c) Kupujący jest odpowiedzialny za koszt zwrotu Towaru do nas zgodnie z postanowieniami punktu 5. Patrz punkt 12 za to, co się stanie, jeśli Kupujący zwróci Towary ze względu na ich wady lub błędny opis.
5.5 Ile pobieramy za odbiór . Jeżeli koszty zwrotu ponosi Kupujący, a my wyrazimy zgodę na odbiór produktu od Kupującego, obciążymy Kupującego kosztami odbioru.
5.6 Zwrot pieniędzy Kupującemu
(a) W jaki sposób zwrócimy pieniądze Kupującemu. Jeżeli Kupujący jest uprawniony do zwrotu pieniędzy na mocy niniejszych Warunków, zwrócimy Kupującemu cenę zapłaconą przez Kupującego za produkty, łącznie z kosztami dostawy, zgodnie z metodą zastosowaną przez Kupującego do płatności. Możemy jednak dokonać potrąceń od ceny, o czym mowa w punktach 5.4 (b) i 5.5. Maksymalnym zwrotem kosztów dostawy będą koszty dostawy najtańszym oferowanym przez nas sposobem dostawy. Na przykład, jeśli oferujemy dostawę produktu w ciągu 3-5 dni za jednym kosztem, ale Kupujący zdecyduje się na dostawę produktu w ciągu 24 godzin za wyższą opłatą, wówczas zwrócimy tylko tyle, ile Kupujący zapłaciłby za tańszą dostawę opcja.
(b) Kiedy nastąpi zwrot pieniędzy Kupującemu. Zwrócimy wszelkie należne Kupującemu pieniądze bez zbędnej zwłoki po zwróceniu Towarów zgodnie z punktami 5.4 i 5.6(a). Jeżeli Kupującym jest Konsument korzystający z prawa Kupującego do zmiany zdania to:
(i) Jeżeli nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru, zwrot pieniędzy Kupującemu nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru z powrotem od Kupującego lub, jeżeli wcześniej, od dnia, w którym Kupujący przekaże nam dowód, że Kupujący odesłał nam Towar.
(ii) Jeżeli wyrazimy zgodę na odbiór Towaru, zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Kupującego w terminie 14 dni od powiadomienia nas przez Kupującego o chęci odstąpienia od Umowy.

W żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne koszty, opłaty lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku spóźnionej, uszkodzonej lub nieprawidłowej dostawy towarów. Obejmuje to między innymi opłaty wykonawcy.

 1. Dostawa, przeniesienie ryzyka i tytuł własności
6.1 Terminy dostaw mają charakter szacunkowy. Wszelkie podane przez nas terminy dostawy Towaru mają charakter wyłącznie szacunkowy i termin dostawy nie będzie stanowił istoty Umowy ani nie będzie ustalany w formie zawiadomienia. Jeżeli nie określono w ten sposób żadnych dat lub nie określono określonego terminu, dostawa nastąpi w rozsądnym terminie. Czasami na naszą dostawę do Kupującego może mieć wpływ zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą. Zobacz klauzulę 15 (Zdarzenia poza naszą kontrolą), aby zapoznać się z naszymi obowiązkami, gdy tak się stanie.
6.2 Zakończenie dostawy i ryzyko. W przypadku Towarów sprzedawanych na zasadzie odbioru osobistego, dostawa zostaje zakończona w momencie odbioru Towarów przez Kupującego lub przewoźnika zorganizowanego przez Kupującego w celu odbioru ich od nas. W przypadku Towarów, które mają być dostarczone przez nas lub naszych przewoźników lub dostawców do miejsca wskazanego przez Kupującego, dostawa zostaje zakończona w momencie rozładunku Towaru. Towary będą na ryzyko Kupującego od chwili zakończenia dostawy.
6.3 Tytuł. Kupujący staje się właścicielem Towaru po otrzymaniu przez nas pełnej płatności, łącznie ze wszystkimi obowiązującymi opłatami za dostawę.
6.4 Nasze niedostarczenie. Jeżeli nie dostarczymy Towaru, nasza odpowiedzialność ogranicza się do kosztu uzyskania towaru zastępczego o podobnym opisie i jakości na najtańszym dostępnym rynku, pomniejszonego o cenę Towaru. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności w zakresie, w jakim niedostarczenie zostało spowodowane przez zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą lub dlatego, że Kupujący nie dostarczył odpowiednich instrukcji dostawy lub innych instrukcji istotnych dla dostawy towarów.
6.5 Nieprzyjęcie dostawy przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy w terminie 7 dni od dnia, w którym powiadomiliśmy Kupującego o gotowości Towaru do dostawy:
(a) ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego;
(b) Towar uważa się za dostarczony;
(c) możemy odsprzedać część lub całość Towarów i po odliczeniu wszelkich uzasadnionych kosztów przechowywania i sprzedaży rozliczyć Kupującego z nadwyżki ponad cenę Towarów lub obciążyć Kupującego za wszelkie niedobory poniżej ceny Towarów.
6.6 Dostawa partiami. Towar możemy dostarczać partiami. Każda rata stanowi odrębną Umowę i żadne anulowanie lub rozwiązanie jakiejkolwiek Umowy dotyczącej danej raty nie uprawnia Kupującego do anulowania lub rozwiązania jakiejkolwiek innej Umowy lub raty. Każda odrębna rata będzie fakturowana i opłacana zgodnie z postanowieniami Umowy.
6.7 Niewłaściwa ilość Towaru. Jeżeli dostarczymy do 5% więcej lub mniej niż zamówiona ilość Towaru, Kupujący nie będzie uprawniony do odrzucenia Towaru, lecz faktura zostanie skorygowana proporcjonalnie.
 1. Dostawa międzynarodowa
7.1 Dostarczamy do krajów wymienionych na naszej stronie głównej. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące niektórych Towarów w przypadku niektórych międzynarodowych miejsc dostawy, dlatego przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na tej stronie.
7.2 Jeżeli Kupujący zamawia Towary z naszej witryny z dostawą do jednego z międzynarodowych miejsc dostawy, zamówienie Kupującego może podlegać cłom importowym i podatkom, które mają zastosowanie w momencie, gdy dostawa dotrze do tego miejsca przeznaczenia. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie możemy przewidzieć ich wysokości.
7.3 Kupujący będzie odpowiedzialny za zapłatę wszelkich ceł importowych i podatków. Przed złożeniem zamówienia Kupującego należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym Kupującego w celu uzyskania dalszych informacji.
7.4 Kupujący ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów kraju, do którego przeznaczone są Towary. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli Kupujący złamie takie prawo.
 1. Wycofanie produktu
8.1 Jeżeli Kupujący zostanie objęty wnioskiem, nakazem sądowym lub inną dyrektywą organu rządowego lub regulacyjnego o wycofaniu jakichkolwiek Towarów z rynku (Zawiadomienie o wycofaniu), Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, załączając kopię Powiadomienia o wycofaniu.
8.2 O ile nie jest to wymagane przez prawo, Kupujący nie może podejmować żadnych działań związanych z wycofaniem lub wycofaniem towaru bez naszej pisemnej zgody i tylko wtedy, ściśle przestrzegając naszych instrukcji dotyczących procesu wycofania.
 1. Cena towaru i koszty dostawy
9.1 Ceny Towarów będą zgodne z cenami podanymi na naszej stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny Towarów były prawidłowe w chwili wprowadzenia odpowiednich informacji do systemu. Jednakże, proszę zapoznać się z punktem 9.5, aby dowiedzieć się, co się stanie, jeśli odkryjemy błąd w cenie Towaru zamówionego przez Kupującego.
9.2 Ceny naszych Towarów mogą od czasu do czasu ulegać zmianie, jednakże zmiany nie będą miały wpływu na żadne zamówienie złożone już przez Kupującego.
9.3 Cena Towarów nie zawiera podatku VAT (w stosownych przypadkach) według aktualnie obowiązującej stawki naliczanej w Wielkiej Brytanii. Jeżeli jednak pomiędzy datą złożenia zamówienia przez Kupującego a datą dostawy zmieni się stawka podatku VAT, dokonamy korekty kwoty podatku VAT zapłaconego przez Kupującego, chyba że Kupujący dokonał już pełnej zapłaty za Towar przed wejściem w życie zmiany podatku VAT.
9.4 Cena Towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Nasze opłaty za dostawę są zgodne z informacją dla Kupującego podczas procesu realizacji transakcji, zanim Kupujący potwierdzi zamówienie Kupującego.
9.5 Za pośrednictwem naszej witryny sprzedajemy dużą liczbę Towarów. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych uzasadnionych wysiłków, niektóre Towary na naszej stronie mogą być nieprawidłowo wycenione. Jeżeli odkryjemy błąd w cenie Towaru zamówionego przez Kupującego, skontaktujemy się z Kupującym na piśmie, aby poinformować Kupującego o tym błędzie i damy Kupującemu możliwość kontynuowania zakupu Towaru po właściwej cenie lub anulowania zamówienie Kupującego. Nie zrealizujemy zamówienia Kupującego, dopóki nie otrzymamy instrukcji Kupującego. Jeżeli nie uda nam się skontaktować z Kupującym na dane kontaktowe Kupującego podane w trakcie składania zamówienia, potraktujemy zamówienie jako anulowane i poinformujemy o tym Kupującego pisemnie. Jeżeli omyłkowo przyjmiemy i zrealizujemy zamówienie Kupującego, w przypadku którego błąd w cenie jest oczywisty i jednoznaczny i mógłby zostać w uzasadniony sposób uznany przez Kupującego za błędną wycenę, możemy anulować dostawę Towarów i zwrócić Kupującemu wszelkie zapłacone kwoty.
9.6 Wszystkie kwoty należne nam na mocy niniejszej Umowy od Kupującego zostaną zapłacone w całości bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, odliczeń lub potrąceń (innych niż jakiekolwiek odliczenia lub potrącenia podatku wymagane przez prawo). Możemy w dowolnym momencie potrącić wszelką odpowiedzialność Catering Hardware Direct wobec Kupującego z jakąkolwiek odpowiedzialnością Kupującego wobec Catering Hardware Direct, niezależnie od tego, czy którakolwiek z tych zobowiązań jest obecna czy przyszła, zlikwidowana czy nieuregulowana oraz niezależnie od tego, czy którakolwiek z tych odpowiedzialności wynika z niniejszej Umowy. . Jeżeli zobowiązania podlegające potrąceniu wyrażone są w różnych walutach, w celu potrącenia możemy przeliczyć każde zobowiązanie po rynkowym kursie wymiany. Jakiekolwiek korzystanie przez nas z naszych praw wynikających z niniejszej klauzuli nie ogranicza ani nie wpływa na żadne prawa lub środki zaradcze dostępne nam na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób.
 1. Jak zapłacić
10.1 Kupujący może zapłacić za Towar wyłącznie przy użyciu karty debetowej, karty kredytowej i/lub równoważnego portalu płatniczego.
10.2 Płatność za Towar i wszystkie obowiązujące opłaty za dostawę następuje z góry. Nie obciążymy karty debetowej ani kredytowej Kupującego do czasu wysłania Towaru Kupującego.
 1. Gwarancja producenta
Część Towarów, które sprzedajemy Kupującemu posiadają gwarancję producenta. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących warunków znajdują się w gwarancji producenta dołączonej do Towaru.
 1. Nasza gwarancja na towar
12.1 Towary są przeznaczone do użytku wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Nie gwarantujemy, że Towary są zgodne z przepisami, regulacjami i normami obowiązującymi poza Wielką Brytanią.
12.2 Zapewniamy, że w momencie dostawy:
(a) Towary:
(i) z zastrzeżeniem ust. 4, są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem;
(ii) być zadowalającej jakości (w rozumieniu ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.) oraz
(b) niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dostawy w przypadku wszystkich Towarów z wyjątkiem lamp (które są objęte gwarancją wyłącznie do momentu zakończenia dostawy).
12.3 Z zastrzeżeniem punktu 12.4, jeżeli:
(a) Kupujący powiadomi nas na piśmie w rozsądnym terminie od wykrycia, że ​​niektóre lub wszystkie Towary nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 12.2;
(b) otrzymamy odpowiednią możliwość sprawdzenia Towaru; I
(c) jeżeli poprosimy o to Kupującego, Kupujący odeśle nam Towar na swój koszt,
według naszego uznania naprawimy lub wymienimy wadliwy Towar lub zwrócimy w całości cenę za wadliwy Towar.
12.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie gwarancji określonej w punkcie 12.2, jeżeli:
(a) Kupujący będzie w dalszym ciągu korzystał z Towarów po powiadomieniu nas zgodnie z klauzulą ​​12.3;
(b) wada powstała w wyniku zastosowania przez nas rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Kupującego;
(c) Kupujący przerabia lub naprawi Towar bez naszej pisemnej zgody;
(d) wada powstała w wyniku normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub nieprawidłowych warunków przechowywania lub pracy;
(e) Towary różnią się od opisu lub specyfikacji w wyniku zmian wprowadzonych w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi; Lub
(f) wada powstała na skutek niezastosowania się Kupującego do ustnych lub pisemnych instrukcji Producenta dotyczących przechowywania, uruchomienia, instalacji, użytkowania i konserwacji Towarów lub (jeśli takie nie istnieją) dobrych praktyk handlowych w tym zakresie.
12.5 Ponosimy odpowiedzialność wobec Kupującego za niespełnienie przez Towar gwarancji określonej w punkcie 12.2 jedynie w zakresie określonym w niniejszym punkcie 12.
12.6 Warunki określone w paragrafach 13 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. są wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
12.7 Niniejsze Warunki mają również zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zamiennych Towarów dostarczonych przez nas Kupującemu.
 1. Nasza odpowiedzialność: na tę klauzulę zwraca się szczególną uwagę Kupującego
13.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za:
(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;
(b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
(c) naruszenie warunków określonych w art. 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. (własność i posiadanie); Lub
(d) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo.
13.2 Z zastrzeżeniem punktu 13.1, w żadnych okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Kupującego, czy to kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego, czy innej, wynikającej z Umowy lub w związku z nią za:
(a) jakąkolwiek utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów; Lub
(b) utrata lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania; Lub
(c) utrata możliwości biznesowych; Lub
d) utratę przewidywanych oszczędności; Lub
(e) utrata wartości firmy; Lub
(f) wszelkie straty pośrednie lub wtórne.
13.3 Z zastrzeżeniem punktu 13.1, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie straty powstałe w ramach lub w związku z Umową, czy to wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego powodu, w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty odzyskanej od odpowiednich ubezpieczycieli lub cenę Towaru (w zależności od tego, która z nich jest wyższa).
13.4 O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań w odniesieniu do Towarów. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które mogą być dorozumiane lub włączone do niniejszych Warunków na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie przydatności Towaru do celów Kupującego.
13.5 Zabezpieczenie Kupującego: Jesteśmy małą firmą i, w zależności od przeznaczenia Towarów przez Kupującego, jest mało prawdopodobne, że będziemy posiadać lub będziemy w stanie uzyskać na rozsądnych warunkach ekonomicznych, odpowiednie ubezpieczenie pokrywające wszystkie potencjalne straty lub zobowiązania w przypadku zgłoszenia roszczeń w odniesieniu do Towaru. W związku z tym Kupujący zgadza się zabezpieczyć nas i zwolnić nas z odpowiedzialności w związku z roszczeniami dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone przez Kupującego lub przeciwko Kupującemu, czy też przez lub przeciwko nam przez osoby trzecie, w zakresie, w jakim roszczenia te przekraczają całkowitą kwotę, jeśli taka istnieje, zapłacona nam przez naszych ubezpieczycieli w związku z takimi roszczeniami. Jeżeli Towary dotyczą jakiegokolwiek towaru/usługi o wysokim ryzyku, dużej wartości, wysokiej wydajności lub eksperymentalnej, będziemy współpracować w przypadku wszelkich uzasadnionych żądań Kupującego w związku z uzyskaniem przez Kupującego własnego ubezpieczenia Kupującego obejmującego możliwość, że jakikolwiek roszczenia mogą przekroczyć całkowitą kwotę, jeśli taka wystąpi, odzyskaną przez nas od naszych własnych ubezpieczycieli w związku ze wszystkimi takimi roszczeniami.
 1. Zakończenie
14.1 Nie ograniczając żadnych innych naszych praw, możemy zawiesić dostawę lub dostawę Towarów do Kupującego lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Kupującemu pisemne powiadomienie, jeżeli:
(a) Kupujący dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek warunku Umowy (lub jakiejkolwiek innej Umowy między nami) i (jeśli takie naruszenie można naprawić) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia Kupującego o takim naruszeniu ;
(b) Kupujący nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu Umowy w wymaganym terminie płatności;
(c) Kupujący wielokrotnie naruszy którykolwiek z Warunków w sposób uzasadniający opinię, że zachowanie Kupującego jest niezgodne z posiadaniem przez niego zamiaru lub możliwości wprowadzenia w życie Warunków;
(d) Kupujący zawiesza lub grozi zawieszeniem spłaty długów Kupującego albo nie jest w stanie spłacać długów Kupującego w terminie ich wymagalności albo przyznaje się do niemożności spłaty długów Kupującego albo uznaje się je za niezdolne do spłaty długów Kupującego w rozumieniu art. 123 ustawy o upadłości z 1986 r., tak jakby w art. 123 ust. 1 lit. e) i art. 123 ust. 2 nie znajdowały się słowa „udowodnione w sposób zadowalający sąd”;
(e) Kupujący rozpocznie negocjacje ze wszystkimi lub dowolną kategorią swoich wierzycieli w celu zmiany harmonogramu spłaty któregokolwiek z długów Kupującego lub złoży propozycję lub zawrze kompromis lub porozumienie z którymkolwiek z wierzycieli Kupującego (inne niż w związku z rekonstrukcja rozpuszczalnikowa);
(f) złożono wniosek, zawiadomiono, podjęto uchwałę lub wydano postanowienie w sprawie lub w związku z likwidacją Kupującego lub (w przypadku Kupującego będącego osobą fizyczną) złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek lub zamówienie;
(g) złożono wniosek do sądu lub wydano postanowienie o powołaniu zarządcy lub złożono zawiadomienie o zamiarze powołania zarządcy lub w przypadku ustanowienia zarządcy nad Kupującym;
(h) posiadacz kwalifikowanej opłaty zmiennej na majątku Kupującego nabył prawo do powołania lub wyznaczył syndyka;
(i) osoba nabywa prawo do ustanowienia syndyka całości lub części majątku Kupującego lub zostaje ustanowiony syndyk całości lub części majątku Kupującego;
(j) wierzyciel lub obciążający zajmie lub przejmie w posiadanie, lub zostanie wszczęty lub wyegzekwowany lub pozwany wobec całości lub jakiejkolwiek części majątku Kupującego, lub zostanie zastosowany przymusowy egzekucja, sekwestracja lub inny podobny proces, a takie zajęcie lub proces nie zostanie zakończony w ciągu 14 dni;
(k) w dowolnej jurysdykcji, której podlega, nastąpi jakiekolwiek zdarzenie lub zostanie podjęte postępowanie, które ma skutek równoważny lub podobny do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punktach 14.1(d) do 14.1(j) włącznie;
(l) Kupujący zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem prowadzenia całości lub zasadniczo całości swojej działalności;
(m) (jeśli Kupujący jest osobą fizyczną/prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), Kupujący umrze lub z powodu choroby lub niepełnosprawności (psychicznej lub fizycznej) nie będzie w stanie zarządzać własnymi sprawami Kupującego lub stanie się pacjentem zgodnie z jakimkolwiek ustawodawstwem dotyczącym zdrowia psychicznego;
(n) jakiekolwiek zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą uniemożliwia Kupującemu wykonanie jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez nieprzerwany okres trzech miesięcy; Lub
(o) sytuacja finansowa Kupującego pogorszy się do tego stopnia, że ​​w naszej opinii zdolność Kupującego do należytego wywiązania się ze zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy zostanie zagrożona.
14.2 Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na prawa Kupującego lub nasze oraz środki zaradcze przysługujące w momencie rozwiązania.
14.3 Każde postanowienie Umowy, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany ma wejść w życie lub pozostać w mocy w dniu rozwiązania umowy lub po jej rozwiązaniu, pozostanie w pełnej mocy i skuteczności.
 1. Zdarzenia poza naszą kontrolą
15.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zdarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą ( Zdarzenie poza naszą kontrolą ).
15.2 Jeżeli ma miejsce zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, które ma wpływ na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z Umowy:
(a) skontaktujemy się z Kupującym tak szybko, jak to będzie możliwe, aby powiadomić Kupującego; I
(b) nasze zobowiązania wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas realizacji naszych zobowiązań zostanie wydłużony o czas trwania Zdarzenia będącego poza naszą kontrolą. Jeżeli Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą ma wpływ na dostawę Towarów do Kupującego, ustalimy z Kupującym nowy termin dostawy po zakończeniu Zdarzenia będącego poza naszą kontrolą.
15.3 Catering Hardware Direct lub Kupujący może odstąpić od Umowy, na którą wpływa zdarzenie będące poza naszą kontrolą, które występuje nieprzerwanie przez ponad trzy miesiące. Aby anulować, skontaktuj się z nami. Jeżeli anulowanie nastąpi zgodnie z postanowieniami punktu 15, Kupujący będzie musiał zwrócić wszelkie odpowiednie Towary, które Kupujący już otrzymał, a my zwrócimy cenę zapłaconą przez Kupującego (z zastrzeżeniem wszelkich potrąceń za użytkowanie), w tym wszelkie koszty dostawy.
 1. Własność intelektualna
16.1 Kupujący zabezpieczy nas w związku z wszelkimi roszczeniami wobec nas strony trzeciej wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z Umowy, w tym w przypadku wykonania Towaru według specyfikacji Kupującego oraz wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, patentu, zarejestrowanego wzoru , znaku towarowego lub innych praw mających wpływ na Towar.
16.2 Nie udzielamy żadnego zabezpieczenia ani zapewnień w związku z rzeczywistym lub domniemanym naruszeniem jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego wzoru, znaku towarowego lub innych praw mających wpływ na Towary.
 1. Komunikacja między nami

17.1 Kiedy w niniejszych Warunkach mówimy o „w formie pisemnej”, obejmuje to także pocztę elektroniczną.
17.2 Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przekazywane przez jednego z nas drugiemu w ramach Umowy lub w związku z nią muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone osobiście, przesłane opłaconą z góry pocztą pierwszej klasy lub w inny sposób z dostawą następnego dnia roboczego lub e-mailem.
17.3 Zawiadomienie lub inny komunikat uważa się za otrzymany:
(a) w przypadku dostarczenia osobistego – po podpisaniu dowodu dostawy;
(b) jeśli zostały wysłane przesyłką opłaconą z góry pierwszą klasą lub inną usługą doręczenia następnego dnia roboczego, o godzinie 9:00 drugiego dnia roboczego po nadaniu; Lub
(c) w przypadku przesłania pocztą elektroniczną o godzinie 9:00 następnego dnia roboczego po przesłaniu.
17.4 Na dowód doręczenia zawiadomienia wystarczy, w przypadku pisma, udowodnienie, że zostało ono prawidłowo zaadresowane, ostemplowane i wysłane na pocztę, a w przypadku wiadomości e-mail, że wiadomość ta została wysłana na podany adres e-mail adresata.
17.5 Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do umów z konsumentami, doręczenia jakichkolwiek postępowań lub innych dokumentów w ramach jakiejkolwiek czynności prawnej.

18. Ochrona danych i wykorzystanie informacji

18.1 Dysponujemy pełną i szczegółową Polityką prywatności, która stanowi część naszych Warunków.

18.2 Strony przyjmują do wiadomości, że w celu dostarczenia Towaru zgodnie z Umową jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane osobowe w imieniu Kupującego. Czynności związane z przetwarzaniem danych są następujące:

Kategorie danych Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy IP, adresy e-mail osób, których dane dotyczą i odbiorców, wiadomości e-mail osób, których dane dotyczą i odbiorców, nazwy, rozmiary i typy plików, ustawienia kraju i języka, typ i wersje przeglądarki, preferowana metoda płatności,
Kategorie osób, których dane dotyczą Kupujący (jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną) oraz personel Kupującego (pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i osoby fizyczne zatrudnione przez Kupującego).
Operacje przetwarzania Przechowywanie, przechowywanie i dostęp do danych osobowych w celach określonych poniżej.
Lokalizacja operacji przetwarzania Wielkiej Brytanii, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.
Cele przetwarzania Umożliwiając nam:
 • wykonania Umowy i dostarczenia Kupującemu Towaru lub podjęcia na żądanie Kupującego działań przed zawarciem umowy;
 • zapewnić Kupującemu wsparcie techniczne (które może obejmować kontakt z personelem Klienta i, w stosownych przypadkach, klientami Klienta w celu zapewnienia wsparcia i/lub rozwiązania problemu);
 • przestrzegać obowiązków prawnych, którym podlegamy (w tym między innymi prowadzenia lub obrony postępowań prawnych w wyniku dostawy Towarów; zgodności z nakazem lub wyrokiem sądu; przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych lub żądań rządowych; współpraca z organami regulacyjnymi, współpraca ze stronami trzecimi w celu zapobiegania praniu pieniędzy i oszustwom oraz przestrzeganie naszych Warunków);
 • ocena wykorzystania jakichkolwiek Towarów do analizy rynku i produktu;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego lub celów pokrewnych (podobnych towarów i usług);
 • świadczenia usług na rzecz Kupującego, gdy Kupujący wyrazi chęć wzięcia udziału w oferowanych przez nas promocjach, działaniach marketingowych lub wydarzeniach.
 
Czas przetwarzania O ile jest to bezwzględnie konieczne do celów przetwarzania wymienionych powyżej.
18.3 Każda ze stron będzie przestrzegać swoich odpowiednich obowiązków, jeśli ma to zastosowanie, zgodnie z: (a) Ustawą o ochronie danych z 1998 r.;
(b) przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r.;
(c) od dnia 25 maja 2018 r. Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu osób takie dane ( RODO ); I
(d) wszelkie przepisy brytyjskie wdrożone w związku z RODO oraz wszelkie przepisy zastępcze obowiązujące w Wielkiej Brytanii, które od czasu do czasu wchodzą w życie,
(łącznie przepisy dotyczące ochrony danych ). 18.4 W okolicznościach, w których jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Kupującego: (a) przetwarzamy wszelkie dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Kupującego i niezwłocznie powiadamiamy Kupującego, jeśli według naszej lub Twojej uzasadnionej opinii jakikolwiek instrukcje Kupującego dotyczące przetwarzania danych osobowych są niezgodne z prawem; (b) zapewnić, że tylko nasz personel (wszyscy pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i osoby zatrudnione u nas i zaangażowane w jakimkolwiek stopniu w dostawę Towarów i wykonanie Umowy) wymagany przez nas do pomocy w wypełnianiu obowiązków wynikających z Umowy będzie miał dostępu do danych osobowych oraz że każdy z naszych pracowników przeszedł szkolenie i/lub instruktaż w zakresie opieki nad danymi osobowymi i obchodzenia się z nimi; (c) zapewnić, że osoby wykorzystywane przez nas do przetwarzania danych osobowych podlegają prawnie wiążącym obowiązkom zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych; (d) nie przekazywać ani nie ujawniać danych osobowych jakiejkolwiek osobie trzeciej lub podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego lub jeżeli prawo wymaga w inny sposób takiego ujawnienia, chyba że jest to zgodne z Umową i w celu:

(i) Partnerzy Biznesowi. Takich jak dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub Kupującym w związku z dostawą Towarów. Na przykład dostawcy usług płatniczych (którzy będą przetwarzać płatność Kupującego).

(ii) W przypadku sprzedaży lub przejęcia. Jeżeli tak lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe naszych klientów, które posiadamy, będą jednym z przeniesionych aktywów.

(e) zapewnić, że we wszystkich umowach pomiędzy nami a wszelkimi podwykonawcami, którzy będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z klauzulą ​​18.4(c); (f) podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych oraz przypadkowej utracie lub zniszczeniu, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi lub uszkodzeniu danych osobowych, biorąc pod uwagę szkodę, jaka może wyniknąć z takiego nieuprawnione lub niezgodne z prawem przetwarzanie, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz charakter danych osobowych, które mają być chronione; (g) zapewnić szybką i wszelką uzasadnioną pomoc i współpracę, aby umożliwić Kupującemu wypełnienie jego obowiązków w zakresie odpowiadania na wnioski osób fizycznych korzystających ze swoich praw wynikających z Przepisów o ochronie danych, w tym wnioski o dostęp osób, których dane dotyczą; (h) prowadzić rejestr wszystkich czynności przetwarzania przeprowadzonych w związku z Umową; (i) niezwłocznie powiadomić Kupującego na piśmie, jeśli otrzymamy jakiekolwiek wnioski, skargi lub inne komunikaty dotyczące bezpośrednio lub pośrednio przetwarzania danych osobowych w związku z Umową oraz zapewnimy Kupującemu wszelką uzasadnioną pomoc i współpracę w rozwiązywaniu wszelkich taki wniosek, skarga lub komunikacja; (j) niezwłocznie powiadomić Kupującego, jeśli my lub jakikolwiek podwykonawca doświadczymy naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych; (k) po rozwiązaniu Umowy, według wyboru Kupującego, bezpiecznie usunąć lub zwrócić Kupującemu wszelkie dane osobowe; (l) udostępni Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym punkcie 18 oraz umożliwi kontrolę jego urządzeń do przetwarzania danych, procedur i dokumentacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez audytorów Kupującego oraz brać udział w audytach, w tym inspekcjach, prowadzonych przez Kupującego lub w jego imieniu lub przez ICO; (m) nie przetwarzać ani nie przekazywać danych poza Wielką Brytanię lub UE, chyba że przekazanie następuje: (a) za uprzednią pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą, lub Kupującego; (b) niezbędne do wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a Catering Hardware Direct lub do działań przedumownych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą; c) niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie jednostki pomiędzy administratorem a inną osobą; d) niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub (e) gdy ma zastosowanie inne odstępstwo od ogólnego zakazu przekazywania danych osobowych poza Wielką Brytanię lub UE w ramach obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. 18.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że polegamy na Kupującym w zakresie wskazówek dotyczących zakresu, w jakim jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. W związku z tym nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wniesione przez osobę, której dane dotyczą, wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego, w zakresie, w jakim takie działanie lub zaniechanie wynikało bezpośrednio lub pośrednio z instrukcji Kupującego, a Kupujący ponadto zgadza się zabezpieczyć nas i chronić zabezpieczeni na koszt Kupującego przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, szkodami lub wydatkami poniesionymi przez nas lub za które ponosimy odpowiedzialność w wyniku niezastosowania się Kupującego (lub któregokolwiek z jego personelu, pracowników lub agentów) do któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z Umowa.
 1. Ogólny
19.1 Dane firmowe. Catering Hardware Direct i CHD są nazwami handlowymi firmy Oxford Hardware Limited (numer firmy 04177549) ( my i my ). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 2b Marston House, Cromwell Business Park, Chipping Norton, Oxfordshire, UK, OX7 5SR. Nasz główny adres handlowy to Catering Hardware Direct, Burland House, Oxhill, Warwick, UK, CV35 0RD. Nasz numer VAT to GB768467178. Prowadzimy stronę internetową www.cateringhardwaredirect.co.uk .
19.2 Interpretacja. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, przy interpretacji niniejszych Warunków (a) wszelkie odniesienia do jednej płci obejmują wszystkie pozostałe płcie; b) wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie; c) wszelkie odniesienia do osoby obejmują osoby fizyczne i prawne; d) wszelkie odniesienia do ustawy lub przepisu ustawowego obejmują wszelkie ich zmiany lub ponowne uchwalenie; oraz (e) nagłówki klauzul i akapitów nie mają wpływu na interpretację Umowy.
19.3 Cesja i przeniesienie.
(a) Możemy scedować lub przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot.
(b) Kupujący może scedować lub przenieść prawa Kupującego lub obowiązki Kupującego wynikające z Umowy na inną osobę wyłącznie za zgodą na piśmie.
19.4 Zmiana. Wszelkie zmiany Umowy mają skutek tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Kupującego i nas (lub naszych odpowiednich upoważnionych przedstawicieli).
19.5 Zrzeczenie się. Jeżeli nie nalegamy, aby Kupujący wykonał którykolwiek z obowiązków Kupującego wynikających z Umowy, lub jeśli nie wyegzekwujemy naszych praw wobec Kupującego, lub jeśli zwlekamy z tym, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Kupującego Kupującego lub że Kupujący nie musi dopełniać tych obowiązków. Jeżeli zrzekniemy się jakichkolwiek praw, zrobimy to wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie to oznaczać, że automatycznie zrzekniemy się jakichkolwiek praw związanych z późniejszym niewykonaniem zobowiązania przez Kupującego.
19.6 Oderwanie. Każdy akapit niniejszych Warunków obowiązuje osobno. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że ​​którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe paragrafy zachowają pełną moc i skuteczność.
19.7 Prawa osób trzecich. Umowa zawierana jest pomiędzy Kupującym a nami. Żadna inna osoba nie ma prawa egzekwować któregokolwiek z jej Warunków.
19.8 Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i każda ze stron nieodwołalnie zgadza się poddać wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
 
FORMULARZ ODWOŁANIA
(Wydrukuj, wypełnij i odeślij ten formularz TYLKO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
Do: Catering Hardware Direct
Dom Burlanda
Oxhill
Warwicka
Wielka Brytania
CV35 0RD
Ja/My[*] niniejszym informuję/informujemy[*] o moim/naszym[*] odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru/o świadczenie następującej usługi[*]
Zamówiono dnia [* ]/ otrzymano dnia [*]
Nazwa...................... ........................... ......Adres........................................... ..................
Podpis (jeżeli niniejszy formularz jest przekazywany w wersji papierowej)............................ Data... ..................................
[*] Niepotrzebne skreślić.